Instrucțiuni pentru autori

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Autorii vor avea în vedere audienţa interdisciplinară şi multinaţională atunci când îşi redactează contribuţia. Trebuie avute în vedere implicaţiile analizei pentru cititorii din alte domenii, alte ţări şi alte discipline. Prezentarea stereotipizantă a indivizilor şi a grupurilor sociale va fi evitată.

Scop: Revista de Economie Socială se doreşte a fi un cadru de promovare, reflecţie şi dezbatere a temelor de interes pentru domeniul economiei sociale. Articolele şi studiile publicate vor reflecta aspecte teoretice şi practice, experienţe locale, naţionale şi transnaţionale. Revista încurajează abordări inovatoare inter şi transdisciplinare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice din mediul academic şi de cercetare cu perspectivele practice ale organizatiilor profit si non-profit, ale experţilor din întreprinderile sociale şi administraţie.

Articolele vor conţine numărul specificat de cuvinte, inclusiv rezumatul, cuvintele cheie, notele şi bibliografia, în funcţie de tipul articolului:

1. Pentru studii teoretice: 5000-7000 cuvinte
2. Pentru studii empirice: 5000-7000 cuvinte
3. Pentru descrieri de experienţe şi bune practici: 1800-2200 cuvinte
4. Pentru recenzii: 800-1200 cuvinte

Este de dorit ca textul să nu mai fi fost publicat sau trimis spre publicare în altă parte. Dacă autorul are un articol înrudit publicat, va specifica acest lucru.

Autorul va respecta îndrumările tehnice, datele limita de trimitere a articolelor/studiilor (15 ianuarie, 01 aprilie, 15 iunie, 15 septembrie şi 01 noiembrie) şi de retrimitere a acestora în termen de o saptămână după primirea opiniilor din peer-review.

Pentru a asigura procesul de peer-review, autorii sunt rugaţi să trimită articolul în limba romnă şi în limba engleză, în două fişiere a câte două exemplare, din care câte unul fără datele de identificare şi fără vreun reper cu privire la autorul acelei contribuţii.

Este încurajată citarea articolelor din publicaţii cotate ISI şi/sau recunoscute de către CNCSIS/CNCS, respectiv din numere anterioare ale acestei reviste. Articolele vor fi trimise in format electronic, ca fisier ataşat, la adresa: jse@alternativesociale.ro.

Sunt binevenite contribuţiile care reflectă studii şi cercetări realizate de autori în ultima perioadă pe următoarele teme:

a. istoria şi originile economiei sociale;
b. solidaritate socială şi antreprenoriat;
c. democraţie participativă/ active citizenship;
d. justiţie socială;
e. incluziune socială;
f. liberalism şi solidaritate creştină;
g. binele individual – binele social;
h. responsabilitate individuală – responsabilitate socială;
i. autonomie individuală – socială;
j. conflicte şi cooperare societală;
k. forme de economie socială şi practici;
l. familia – ca unitate a structurii sociale;
m. mişcarea cooperatistă europeană contemporană;
n. dezvoltarea durabilă;
o. lupta împotriva sărăciei;
p. coeziune socială;
q. ocupare deplină;
r. experiente locale, regionale şi naţionale în domenii ale economiei sociale;
s. experienţe şi practici de formare în domenii ale economiei sociale;
t. alte teme de interes pentru domeniul economiei sociale.

Structura articolelor

Autorii sunt rugaţi să urmeze următoarele indicaţii cu privire la structura articolelor:

 TITLU: Cambria, 14, litere mari, centrat;
 Prenume şi nume: aliniat dreapta, Cambria, 12;

 Date de contact (la subsol, câte o notă pentru fiecare autor): titlul academic/poziţia în organizaţie, denumirea departamentului şi a instituţiei, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, e-mail (Cambria, 9);

 Rezumat: 150-200 de cuvinte, în acord cu structura de mai jos, Cambria 10, 1 rând ;
 Cuvinte cheie: între 3 şi 8, Cambria 10, aliniat dreapta, italic;
 Textul: Cambria 12, 1,5 rânduri;
 Mulţumiri (eventuale) ;
 Contribuţia autorilor la redactarea articolului ;
 Note ;
 Bibliografie (references) ;
 Un scurt curriculum vitae, precizând principalele contributii stiintifice ale autorului, alte publicaţii.

Tabelele şi figurile pot fi inserate in text sau prezentate câte unul pe pagină la sfârşitul articolului, cu titlu, numerotate, cu precizarea sursei.

Structura rezumatelor
Pentru studii empirice / experimentale:
1. Tema şi obiectivul cercetării.
2. Metodologia de cercetare
3. Caracteristici ale participantilor la studiu / ale comunităţii studiate
4. Rezultatele obţinute sau estimate.
5. Concluzia, cu implicaţiile şi aplicaţiile rezultatelor.

Pentru sinteze / studii teoretice:
1. Tema studiului.
2. Perspectiva teoretică de la care porneşte studiul; obiectivul studiului.
3. Sursele utilizate (ex: baze de date, tipul de literatură analizată, eventual criteriile de selecţie a acesteia).
4. Concluziile principale la care s-a ajuns în urma analizei / sintezei teoretice.

Pentru prezentarea de experienţe:
1. Tipul de experienţă.
2. Caracteristicile ale organizaţiei / acţiunii prezentate
3. Aspectele noi /pozitive din respectiva experienţă
4. Posibile intrebări / sugestii pentru studii / experienţe viitoare

Stilul textului

Autorii sunt rugaţi să urmeze următoarele indicaţii cu privire la stilul textului:

 Utilizaţi varianta britanică a limbii engleze.
Primul titlu se scrie cu bold, prima litera cu majuscule şi aliniat la stânga.
 Numerotaţi paragrafele sau secţiunile cu cifre arabe. Evitaţi paragrafele foarte scurte sau formate dintr-o propoziţie.
 Utilizaţi bold în text doar pentru subtitluri (numerotate, alineat).
 Pentru sublinieri în text, utilizaţi caractere italice.

 In textul principal, numeralele de la unu la zece trebuie scrise în cuvinte, dar pentru numerele mai mari trebuie utilizate cifrele (ex.: 11, 23, 264)

 Toate acronimele trebuie scrise în întregime prima dată, chiar şi cele care sunt foarte des utilizate (ex.: UK, EU etc)
 Scrieţi procent (nu %!) cu excepţia parantezelor ilustrative.
 Intre textul din stânga şi semnele de punctuaţie nu se lasă spaţiu .

Citarea şi bibliografia

În text, daţi numele de familie al autorului, anul apariţiei cărţii şi pagina (dacă există) între paranteze (Cole 1992, p. 251).

Pentru referinţe care au între unu şi trei autori, trebuie menţionaţi toţi (Cole, Green şi Black 2003).
Pentru referinţe cu patru sau mai mulţi autori se utilizează următoarea formă (Cole ş.a. 2003).
IMP: toti autorii vor trebui menţionaţi la bibliografie (nu se permite trimitere de genul et al.!)

Lista completă a referinţelor citate, aranjate în ordine alfabetică a numelor de familie, va trebui scrisă la 1.5 rânduri, la sfârşitul articolului, în următoarea formă:

1. Cole, T. (1992). The Journey of Life. A Cultura History of Aging in America. Cambridge University Press, Cambridge.

2. Elder, G.H. and Clipp, E.C. (1988). Wartime losses and social bonding: influences across 40 years in men’s lives. Psychiatry, 51 (1), 177-198.

3. Ruth, J.-E. and Oberg, P. (1996), Ways of life: old age in life history perspective. In Birren, J.E., Kenyon, G., Ruth, J.-E., Schroots, J.F.F. and Svensson, T. (eds), Aging and Biografy: Explorations in Adult Development. Springer, New York, 167-186.

Trimiterile la documente legislative vor respecta urmatoarea formă:

In text: denumirea cunoscută a documentului şi codul de identificare (Com(2007) 332 Final) sau denumirea cunoscută şi anul: Legea asistentei sociale (2011);

La bibliografie: Emient. An. Titlul documentului. Codul de identificare. Publicat in …… sau Disponibil la:….; Consultat la data de: ………..

Se respectă următoarele:

 Autorii sunt rugaţi să reducă la minim trimiterile la lucrări nepublicate sau care urmează să fie prezentate la conferinţe, pentru că sunt dificil de găsit de către cititori. Dacă se optează pentru astfel de trimiteri, se va indica: titlul conferintei, organizatorul, locul şi data la care va fi susţinută prezentarea.

 Titlurile de Cărţi şi Reviste sunt Scrise cu Caractere Italice, Tile Case. (fiecare cuvânt cu literă mare).

 Titlurile de Lucrări, articole şi capitole din cărţi se scriu tip sencence case (doar primul cuvânt cu majusculă) fără caractere italice.

 Se utilizează (eds / coord.) şi (ed./coord.) acolo unde este cazul (fără litere mari, cu punct după ed., dar nu şi după eds!)

Citarea paginilor de internet sau a publicaţiilor online

 Menţionaţi autorul, data, titlul, instituţia care a publicat sau numele celei care găzduieşte lucrarea, asemeni unei publicaţii tipărite. Apoi specificaţi: Disponibil online la ……. sau Adresa completa de internet [data accesării].

Tabele
 Tabelele trebuie inserate in text, numerotate consecutiv, cu precizarea sursei.
 Dimensiunile trebuie să se potrivească încadrării într-o pagină de 190 mm x 130 mm.
 Titlul trebuie scris înaintea tabelului, cu prima literă mare, cu caractere italice.

 Conţinutul tabelului: numele rândurilor/coloanelor se scriu cu prima literă mare. Sunt preferate titlurile scurte. Detaliile tehnice sau metodologice (cum ar fi eşantionul, tipul de statistică) ar trebui descrise în denumire sau în note cu privire la table. Se utilizează doar o decimală.

Figurile
 Se trimit inserate in text sau pe pagini separate, numerotate consecutiv şi denumite.
 Capturile vor fi în fişiere separate.

 In interiorul textului menţionaţi locul aproximativ al tabelelor şi al figurilor.

Copyright: Responsabilitatea conţinutului articolelor revine, în întregime, autorului (autorilor). Autorul care trimite un manuscris (care este indicat pentru corespondenţă, în cazul semnarii de către mai mulţi autori) are responsabilitatea de a se asigura ca trimiterea spre publicare / publicarea a fost încuviintată de toţi autorii. Este deasemenea responsabilitatea autorului de a primi acceptul instituţiei de provenienţă pentru publicare, daca acesta îi este solicitat. Corespondenţa legată de un manuscris va fi purtată cu autorul care va trimite textul, daca nu există specificată, de la început, o altă solicitare din partea semnatarilor articolului.